Holásecká jezera

L.BM.02
Lokalizace: 49.150598N 16.644491E
Rozloha: 27,291 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 193 - 200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,069 ha 0,25 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,179 ha 0,65 2,16
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,550 ha 2,02 4
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,776 ha 2,84 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2,652 ha 9,72 3
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 4,731 ha 17,33 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2018
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2015
Ptáci Aquila heliaca orel královský -- BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2014
Cévnaté rostliny Ailanthus altissima pajasan žláznatý -- -- -- BL2, 1143/2014 2014
Motýli Zerynthia polyxena pestrokřídlec podražcový Kriticky ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2014
Brouci Agrilus ater polník topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Berula erecta potočník vzpřímený -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2014
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 72

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.