Studánky u Cerhovic

L.BE.01
Lokalizace: 49.846565N 13.808895E
Rozloha: 12.124 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 450 - 474 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.108 ha 0.89 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.635 ha 5.24 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.060 ha 0.49 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.677 ha 13.83 2.4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.182 ha 1.5 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.475 ha 3.92 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.247 ha 2.04 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.200 ha 9.89 1.3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.017 ha 0.14 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.306 ha 2.52 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Trollius altissimus upolín nejvyšší Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Měkkýši Vertigo antivertigo vrkoč mnohozubý -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Měkkýši Vertigo angustior vrkoč útlý -- HD II Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Polygala chamaebuxus zimostrázek alpský Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Crepis mollis subsp. hieracioides škarda měkká čertkusolistá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.