Zmrzlík

L.AA.15
Lokalizace: 50.009108N 14.322345E
Rozloha: 38,346 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PP, PR
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 311 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,452 ha 3,79 2,06
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3,564 ha 9,29 3,1
T3.2 Pěchavové trávníky 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,046 ha 0,12 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,994 ha 5,2 1
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,970 ha 2,53 2,31
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 2,418 ha 6,31 2,09

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2014
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Stipa pennata kavyl Ivanův Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Stipa capillata kavyl vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Pulsatilla pratensis subsp. bohemica koniklec luční český Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Linum austriacum len rakouský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Muscari tenuiflorum modřenec tenkokvětý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 15 - 30 z 62

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.