Zmrzlík

L.AA.15
Lokalizace: 50.009108N 14.322345E
Rozloha: 38,346 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 311 - 350 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,092 ha 2,85 1,82
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 7,532 ha 19,64 1,79
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,299 ha 0,78 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1,794 ha 4,68 1,45
T3.3D Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,784 ha 2,04 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0,616 ha 1,61 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aphodius foetens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii -- -- -- -- -- 2001
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2001
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2003
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Anthericum liliago bělozářka liliovitá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Anthericum ramosum bělozářka větevnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Brouci Sisyphus schaefferi chrobák vrubounovitý Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2011
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Aster linosyris hvězdnice zlatohlávek Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Stipa capillata kavyl vláskovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 72

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.