Vinořský park

L.AA.14
Lokalizace: 50.136059N 14.585632E
Rozloha: 52.834 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 247 - 251 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.621 ha 12.53 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.388 ha 0.73 4
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0.005 ha 0.01 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.353 ha 0.67 4
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.544 ha 1.03 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 11.116 ha 21.04 3.19
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.017 ha 0.03 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 4.633 ha 8.77 3.33
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.238 ha 0.45 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2001
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2001
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2001
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2001
Cévnaté rostliny Gagea minima křivatec nejmenší -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Atriplex sagittata lebeda lesklá -- -- -- GL 2001
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2001
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2001
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.