Údolí Kunratického potoka

L.AA.13
Lokalizace: 50.02595N 14.471408E
Rozloha: 169,987 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 246 - 311 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,007 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,456 ha 0,27 3,06
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0,291 ha 0,17 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,676 ha 3,93 2,27

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2012
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis sp. -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Brouci Calosoma inquisitor krajník hnědý Ohrožený -- -- -- 2014
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2012
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Korýši Eriocheir sinensis krab říční -- -- -- GL, 1143/2014 2017
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Gagea bohemica křivatec český Silně ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 66

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.