U hájů

L.AA.07
Lokalizace: 50.060501N 14.320821E
Rozloha: 9,511 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Údolní nádrž
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 329 - 347 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R1.1 Luční pěnovcová prameniště 7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion) 0,191 ha 2,01 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,005 ha 0,05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,230 ha 2,42 2,67
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,074 ha 32,32 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,153 ha 1,61 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,154 ha 12,13 1,48

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Olethreutes arcuella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2008
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2008
Cévnaté rostliny Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý -- -- -- BL3 2008
Cévnaté rostliny Lunaria annua měsíčnice roční -- -- -- GL 2001
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Carex davalliana ostřice Davallova Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2008
Cévnaté rostliny Carex pulicaris ostřice blešní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex distans ostřice oddálená -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2008
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2001
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 27

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.