Počernický rybník

L.AA.06
Lokalizace: 50.085446N 14.589582E
Rozloha: 50,622 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 223 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,259 ha 0,51 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1,022 ha 2,02 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4,760 ha 9,4 3,58
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,814 ha 11,48 1,2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 17,824 ha 35,21 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2018
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2015
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Symphoricarpos albus pámelník bílý -- -- -- BL2 2019
Ptáci Larus canus racek bouřní -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2016
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2019
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Larus michahellis racek středomořský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2016
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
První 1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 68

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.