Počernický rybník

L.AA.06
Lokalizace: 50.085446N 14.589582E
Rozloha: 50.622 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 223 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.022 ha 2.02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 17.824 ha 35.21 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.259 ha 0.51 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.814 ha 11.48 1.2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.760 ha 9.4 3.58

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Olethreutes arcuella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Motýli Scardia boletella -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2007
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2007
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Aster novi-belgii hvězdnice novobelgická -- -- -- BL2 2007
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2007
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2007
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 70

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.