Lítožnice

L.AA.03
Lokalizace: 50.06822N 14.61026E
Rozloha: 42,457 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 239 - 253 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,166 ha 0,39 2,25
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,932 ha 2,2 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,813 ha 1,91 4
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2,997 ha 7,06 2,35
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,877 ha 9,13 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,195 ha 0,46 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2,528 ha 5,95 2,78
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,457 ha 3,43 3,62
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,375 ha 0,88 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,225 ha 0,53 2,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2019
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2019
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Myocastor coypus nutrie -- -- Nevyhodnocený (NE) BL3, 1143/2014 2019
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
První 1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 30 - 45 z 56

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.